İCRA VE İFLAS HUKUKU

Müvekkillerimizin; alacağına kavuşurken birinci önceliğinin "hız" olduğu hususu, Kırca Hukuk Bürosu tarafından her zaman bilinmekte olup; icra aşamalarının süratle tamamlanması ve müvekkillerimizin yaşadığı sorunun en kısa sürede çözümlenmesi icra takip işlemlerimizin temel hedefini teşkil etmektedir...

İlamlı ve İlamsız İcra Takiplerinin Hazırlanması ve Takibi

Taşınır – Taşınmaz Haczi ve İhale Yolu ile Satış

İtiraz ve İtirazın İptali Davalarının Yürütülmesi

İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz

Konkordato İlanı

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip