13.09.2017 Tarih ve K-2017/39812 Sayılı Hakem Kararı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep
Karara bağlanmak üzere Hakemliğimize tevdi edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu; XX
Sigorta AŞ tarafından sorumluluğu temin edilen sigortalı başvuru sahibine ait …. plakalı
aracın 29.11.2016 tarihinde karıştığı kaza neticesinde hasarlanmasına ilişkin olarak davalı
Şirket tarafından pert işlemi uygulanan aracın rayiç değerinin altında ödeme yapıldığı
iddiasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Başvuran vekili tarafından, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 100,00 TL
tazminat ile 236,00 TL ekspertiz ücreti toplamı 336,00 TL’nin avans faizi ile birlikte tazmini
talebi ile Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaatta bulunulmuş olup, başvuran tarafın
29.08.2017 tarihli ıslah dilekçesi ile dava değeri 2.236,00 TL’ye yükseltilmiştir.
1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç
Dosya, Heyetimizce Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan 25.07.2017 tarihinde teslim alındıktan
sonra ilk incelemesi yapılarak dosya içeriğindeki tüm belgeler ve deliller ile tarafların iddia ve
savunmaları değerlendirilmiştir.
Dosya içeriği ve tarafların iddialarına yönelik belgelerin inceleme sonucunda uyuşmazlık
talep konusunun mesleki uzmanlık gerektirmesi nedeniyle; teknik bir bilirkişi değerlendirme
raporunun temin edilmesine yönelik 10.08.2017 tarihli ara karar alınarak taraflara e-posta
yoluyla tebliğ edilmiş olup, ara kararda belirtilen süre içinde Başvuran tarafından bilirkişi
ücreti süresi içinde yatırılmış ve dosya Sigorta Eksperi Bilirkişi XX ’e tevdi edilmiştir.
Bilirkişi tarafından düzenlenen Bilirkişi Raporu dosyaya sunularak taraflara iletilmiş ve
tarafların süresi içinde sunulan görüş ve itirazları dosyaya eklenmiştir.
Hakemliğimizce yukarıda belirtilen usuli işlemler yerine getirilerek dosyaya sunulan Bilirkişi
Raporu ve tüm dosya kapsamı değerlendirilerek uyuşmazlık konusuna ilişkin uygulanması
gereken tüm düzenlemeler de gözden geçirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde uyuşmazlık
hakkında 13.09.2017 tarihinde karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir

2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR

2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri
Başvuru sahibinin tazminat talebine ilişkin Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan
uyuşmazlık başvuru formundaki beyanında özetle;
Başvuru sahibine ait ….. plakalı aracın 29.11.2016 tarihinde meydana gelen kaza sebebiyle
tam hasara uğradığını, aracın pert olması nedeniyle şirket eksperi tarafından piyasa rayicinin
32.000,00 TL olarak belirlendiğini, emsal değerinin düşük tespiti üzerine rayiç değerinin
tespiti için ekspertiz yapılarak aracın rayiç değerinin 40.000,00 TL tespit edildiğini, bu
nedenle 8.000,00 TL eksik ödeme yapıldığını, XX Sigorta A.Ş.’ye yapılan başvuru ile
tazminat talebinde bulunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını ifade edilerek, fazlaya
ilişkin her türlü talep, başvuru ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 100,00 TL
eksik ödenen rayiç bedeli, kdv dahil 236,00 TL ekspertiz bedeli ayrıca temerrüt tarihinden
itibaren işleyecek yasal faiz ve inceleme / yargılama masrafları ile avukatlık ücretini talep
etmektedir.
Başvuru Sahibi tarafından yukarıda yer alan beyan ve iddialarına dayanak olarak; başvuru
formu, poliçe, tazminat talebine ilişkin sigorta şirketine gönderilen talep yazısı, onarım raporu
ve diğer belgeler delil olarak gösterilmiştir.
2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri
Başvuru sahibinin iddialarına karşılık Sigorta Şirketi tarafından Sigorta Tahkim
Komisyonu’na iletilen cevap dilekçesindeki beyanında özetle;
29.11.2016 tarihli kaza sebebiyle müvekkil şirket tarafından dosya açıldığını, aracın ağır
hasarlı işlem görmesi hususunda sigortalı ile mutabakat sağlandığını, konu araç rayiç
değerinin kasko poliçesi genel şartlarına ve poliçe özel şartlarına göre yapıldığını, genel
şartların B.3.3.2.2. maddesi (aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç
değeri ödenir) gereğince rayiç değer tespiti hususunda tarafların mutabık kaldıklarını, genel
ve özel şartlar uyarınca 32.000,00 TL rayiç bedel tespiti yapılarak ödemesinin yapıldığını,
müvekkil şirketin sorumluluğunu yerine getirdiğini, bu sebeple haksız talebinin diğer
masraflar ile birlikte reddi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi
talep edilmiştir.
Sigorta Şirketi tarafından savunmalarına dayanak olarak; açıklama yazısı aslı, vekaletname
(Baro pullu & harçlandırılmış), başvuru sahibine hitaben yazılmış ret yazısı, ekspertiz raporu,
sigorta poliçesi ve diğer belgeleri delil olarak sunulmuştur.

3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER

Uyuşmazlığın çözümünde 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Kasko Sigortası Genel Şartları, Sigorta Poliçesi
hükümleri ve Yargıtay Kararları dikkate alınmıştır.
4. DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
4.1. Değerlendirme
Dosya muhteviyatından uyuşmazlığın, XX Sigorta AŞ tarafından kasko poliçesi ile
sorumluluğu temin edilen …. plakalı aracın 29.11.2016 tarihli kaza neticesinde oluşan hasar
bedelinin (rayiç değerinin) Şirket tarafından eksik karşılandığı iddiasından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığa konu, …. plakalı hususi araç, XX Sigorta AŞ tarafından …. sayılı Genişletilmiş
Kasko Sigorta Poliçesi ile 10.12.2015 -2016 dönemi için sigortalanmıştır.
Dava şartı olarak, tarafların 6100 sayılı HMK’nın 50. ve 51. maddelerine göre taraf ve dava
ehliyetlerinin olduğu görülmüş ve esastan incelemeye geçilmiştir.
Başvuru sahibi vekili tarafından, 29.11.2016 tarihli konu kaza nedeniyle …. plakalı aracın
onarılamaz durumda olduğu, ağır hasarlı işlem uygulandığı 29.11.2016 tarihli kaza öncesi
rayiç değerinin 40.000,00 TL olarak tespit edildiği belirtilerek rayiç değerin bu tutar
üzerinden tazmini talep edilmiştir. Sigorta Şirketi tarafından ise araç rayiç değeri 32.000 TL
olarak tespit edilerek bu tutarın başvurana ödendiği beyan edilmiştir.
Bu kapsamda Hakemliğimizce, başvurana ait …. plakalı araçta 29.11.2016 tarihinde meydana
gelen hasarın tespiti hususlarında teknik bir bilirkişi değerlendirme raporunun temin
edilmesine yönelik 10.08.2017 tarihli ara karar alınarak taraflara e-posta yoluyla tebliğ
edilmiş olup, ara kararda belirtilen süre içinde Başvuran tarafından bilirkişi ücreti süresi
içinde yatırılmış ve dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir.
18.08.2017 tarihli bilirkişi raporunda, …. plakalı aracın rayiç değeri 34.000,00 TL olarak
tespit edilmiştir. Bilirkişi raporu taraflara 22.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup, taraflarca
bilirkişi raporuna itiraz edilmiş, başvuran vekili tarafından dava değeri ıslah edilmiştir.

4. Gerekçeli Karar

Türk Ticaret Kanunu’nun 1401’nci maddesinde sigorta sözleşmesinin tanımı yapılmış olup,
ilgili maddedeki düzenlenen tanımıyla sigorta sözleşmesi her iki tarafa edimler yükleyen bu
edimlerin yerine getirilmesi sonucunda taraflara belirli haklar sağlayan bir sözleşmedir.
Sigortalının temel yükümlülüğü sigorta primini ödeme, sigortacının temel yükümlülüğü ise
sigortalının para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana
gelmesi hâlinde bunu tazmin etmektir.
4
Kasko Sigortası Genel Şartlarının “Sigortanın Konusu”nu düzenleyen A.1. maddesinde; gerek
hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani
ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir
cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazaların teminat dahilinde yer aldığı
belirtilmiştir.
Sigorta sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki Poliçe Genel Şartlarının 3.3.1.1.
maddesinde, Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi
anındaki tazmin kıymetleri esas tutulacağı düzenlenmiştir.
TTK 1420’nci maddesinde göre; Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın
muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere,
sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği
tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Kasko sigortasında zamanaşımı süresi
iki yıldır.
Davalı vekili, müvekkilinin davacı sigortalının tüm talebini karşıladığını, davacının itiraz ileri
sürmeksizin mutabakatnameyi imzaladığını, davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.
Ancak Yargıtay 11.HD’nin E. 2003/8428 ve K. 2004/2829 sayılı kararında “Somut olayda,
davacıya ait araç davalı şirket nezdinde kasko sigortalı olduğu dönemde hasarlanmış, hasarın
giderilmesi için gereken giderler davalı sigortacı tarafından ödenmiş ise de, aracın sigortalıya
tesliminden sonra tespit dosyası bilirkişi raporuyla da saptandığı üzere araçtaki kazayla ilgili
bir kısım tamiratın kötü ve noksan yapıldığı ve bu aksaklıkların giderilmesi için davacı
sigortalı tarafından yeniden harcama yapılmak zorunda kalındığı anlaşılmaktadır. Bu
durumda, somut olayın özellikleri de dikkate alındığında, davacı sigortalı tarafından verilen
ibraname makbuz hükmünde olup, davalı sigortacının meydana gelen zarar nedeniyle tüm
sorumluluğunu bertaraf eder mahiyette değildir. Bu durumda, mahkemece davacının talep
hakkı olduğu kabul edilerek, işin esasına girilmek suretiyle hasıl olacak sonuç çerçevesinde
bir karar verilmesi gerekirken hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi yanlış olmuş ve
kararın açıklanan nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” hükmü
kurulmuştur.
Söz konusu uyuşmazlıkta, araç rayiç değerinin 2.000,00 TL daha düşük tespit edildiği,
ibranamede belirtilen rakamın %6,25’i oranında ve miktarın davacı açısından vazgeçilmez bir
meblağ olduğu anlaşılmış olup, davacı sigortalı tarafından verilen ibranamenin makbuz
hükmünde olduğu, davalı sigortacının meydana gelen zarar nedeniyle tüm sorumluluğunu
bertaraf eder mahiyette olmadığı kanaatine varılmıştır.
Başvuran vekili tarafından, dosyaya sunulan faturada ekspertiz işlemi için ödenen KDV dahil
236,00 TL ekspertiz ücretinin karşılanması talep edilmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 1426/1 maddesi sigortacının, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından,
rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan
makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorunda olduğunu hüküm altına
almıştır. Somut uyuşmazlıkta, Türk Ticaret Kanunu’nun 1426/1 maddesi uyarınca 236,00 TL
5
tutarındaki ekspertiz ücretinin “makul gider” kapsamında değerlendirilerek Sigorta Şirketi
tarafından karşılanması uygun görülmüştür.
Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının
Yükümlülükleri başlıklı 3.1. maddesi “Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine
verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve
tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Başvuran vekili tarafından taleplerine ilişkin olarak 28.4.2017 tarihinde Sigorta Şirketine
bildirim yapıldığı anlaşılmış olup, Şirketin temerrüt tarihi olan 15.05.2017 tarihinden itibaren
avans faizine hükmedilmiştir.
Hakemliğimizce, tarafların iddia ve savunmaları, dosyaya sunulu bilgi ve belgeler, bilirkişi
raporu ile mer’i mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, 29.11.2016 tarihli
kaza neticesinde pert-total işlemi uygulanan …. plakalı aracın rayiç değerinin 34.000,00 TL
olduğu, Sigorta Kooperatifi tarafından yapılan 32.000,00 TL ödeme mahsup edilerek, bakiye
2.000,00 TL tazminat ile 236,00 TL ekspertiz toplamı 2.236,00 TL’nin 15.05.2017 tarihinden
itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte Sigorta Şirketi tarafından karşılanmasına karar
verilmiştir.

5. KARAR

Yapılan değerlendirmeler ve belirtilen gerekçeler neticesinde;
1- Başvuru sahibinin talebinin KABULÜ ile eksik karşılandığı anlaşılan 2.236,00 TL
tazminatın 15.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte aleyhine
başvuru yapılan Sigorta Şirketinden alınarak başvuru sahibine ödenmesine,
2- Başvuru Sahibinin sarf etmiş olduğu 100,00 TL başvuru ücreti ile 4,60 TL harç tutarı
ve 400,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 504,60 TL yargılama giderinin
Sigorta Şirketinden tahsil edilerek Başvuru Sahibine ödenmesine,
3- Başvuran vekille temsil edildiğinden, 5684 sayılı Kanunun 30/17 maddesi ve
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 1.980,00 TL vekalet ücretinin
Sigorta Şirketinden alınarak başvurana verilmesine,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’ncu maddesi uyarınca kesin olarak karar verilmiştir.
13.09.2017